Aanmelden | Maak een profiel
HomeFrieslandBerltsum

Telefoonboek Berltsum
Friesland

U bent op zoek naar een naam of personen uit de telefoonboek in Berltsum, Friesland? Vind de +Adres informatie zoals adressen, telefoonnummers en digitale communicatiegegevens binnen een straat.

A

AnskereedAppelhof

B

BeiehofBildtdykBitgumerdyk
BuorrenButenpoleButerhoeke

D

De BoppeDe KampDe Keats
De OpslachDe PiipDe Polle
Ds H V East V Heslingastr

F

FoarekerFugelsang

G

G L BoomsmastrjitteGratemawei

H

HemmemapleinHemmemastateHemmemawei
Hofsleane

I

Ir C M Van Der SlikkelnIt AchtepaedIt Koartlan
It Skil

J

Jacob Van TuinenstrjitteJan GroenewoldweiJetskereed

K

K J Van Den AkkerstrKersehofKleaster Anjum
KleasterdykKoekoeksleaneKrusstrjitte
Kwekerijleane

L

L M KuperusstrjitteLytsebuorren

M

MeseameModdergatsreedMolestrjitte
Mulseleane

N

Nijebuorren

P

ParrehofPrommehof

R

Ramshoornstrjitte

S

SingelSkoallestrjitteSportleane

T

TichelersdykTsjerkestrjitteTunboustrjitte
Twibak

V

Vermaningsstrjitte

W

WettertunWiersterdyk