Aanmelden | Maak een profiel
HomeFrieslandTzummarum

Telefoonboek Tzummarum
Friesland

U bent op zoek naar een naam of personen uit de telefoonboek in Tzummarum, Friesland? Vind de +Adres informatie zoals adressen, telefoonnummers en digitale communicatiegegevens binnen een straat.

B

BargereedBuorren

C

Cecilia Benninghastr

D

De BufferDe FjouwereDe Kamp
Douwe Sixmastrjitte

E

Evert Sybesmastrjitte

F

FinkepolleFlaekspaed

H

HeareweiHegesylsterweiHoarnestreek

J

Jel RinckesstrjitteJohan Roordastrjitte

K

KadeKammingadammenKleasterwei
Koarnsteech

L

Lytse Buorren

M

Master Abel Zuurstrjitte

N

Nij BethanieNij Bethanie 1 K046Nij Bethanie 1 K054

R

Roordamaleane

S

SedykSinaedaweiSjoerd Draijerstrjitte
SkoalstrjitteSkutebuorrenSmidssteech
SpoarstrjitteStasjonsweiSwaerderwei
SytzamaleaneSytzamaleane 2 K001

T

Tsjerkepaed

W

West KoningstrjitteWesterbuorren